Alla samlingar
Administratör
Uppsägning av avtal
Uppsägning av avtal

Om ni vill säga upp ert avtal med oss, se rutin nedan.

Tina Mauritzson avatar
Skrivet av Tina Mauritzson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Maila in er uppsägning till [email protected]

Se nedan Allmänna villkor enligt paragraf 13


13. Avtalstid och uppsägning
Detta avtal och villkor träder i kraft när Licenstagaren undertecknat och tillsänt Sysarb en beställning, eller annan typ av avtal som hänvisar till dessa allmänna villkor. Avtalet gäller, om inte annat avtalats, under 12 månader från första faktureringstillfället. Om inte avtalet sägs upp senast tre månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet automatiskt 12 månader med motsvarande uppsägningsmöjlighet. Om inte annat avtalas vid förlängning av detta avtal tillämpas Sysarbs vid var tid gällande villkor och priser. Uppsägning skall vara skriftlig och skickas till [email protected]. För att avslutning av licensen ska ske bokas i samband med uppsägningen ett gemensamt möte för hanteringen av era personuppgifter

Fick du svar på din fråga?