Aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder är en metod för att förebygga, motverka och upptäcka risker för all form av diskriminering. Ex på process i det arbetet.

Tina Mauritzson avatar
Skrivet av Tina Mauritzson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Varför aktiva åtgärder?


Alla arbetsgivare, stora som små, behöver arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. Kravet på arbetet med aktiva åtgärder regleras av diskrimineringslagen och ersätter sedan 2017 det tidigare kravet på en jämställdhetsplan. Alla arbetsgivare behöver dessutom främja en jämn könsfördelning, genomföra en årlig lönekartläggning och ha riktlinjer och rutiner för trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Organisationer påverkas av dess kultur, värderingar och rådande arbetsklimat. Att investera tid och resurser för för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter ökar varumärkets attraktionskraft, möjligheten att rekrytera och behålla rätt kompetens, kreativiteten och innovationskraften hos de anställda samt framtida lönsamhet.

Vad är aktiva åtgärder?

Aktiva åtgärder är en metod för att förebygga, motverka och upptäcka risker för all form av diskriminering. Det innebär att någon diskriminering inte behöver ha skett utan vi ska arbeta för att diskriminering inte heller sker. Arbetet ska utgå från de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller uttryck, religion, sexuell läggning, ålder, etnicitet och funktionsnedsättning och ske systematiskt utifrån fem olika områden:
1. Arbetsförhållanden
2. Löner och anställningsvillkor
3. Rekrytering och befordran
4. Kompetensutveckling och utbildning
5. Möjlighet att förena arbetsliv och familj

Hur ser processen ut?

Arbetet med aktiva åtgärder är ett ständigt pågående arbete och ska omfatta hela verksamheten.


1. Utgångspunkten till arbetet blir den nulägesrapport som tas fram genom att undersöka risker för diskriminering i verksamheten inom ovanstående fem områden utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Exempel på metoder för undersökningen är enkäter, intervjuer, granskning av policys och riktlinjer samt analyser och slutsatser från genomförd lönekartläggning.

2. Efter undersökningen ska orsakerna till de risker och hinder som upptäckts i verksamheten analyseras. Varför finns dessa risker? Vilka åtgärder krävs för att minimera dessa risker?

3. I steg tre genomför du de åtgärder som behövs, mot bakgrund av undersökningen och analysen. Åtgärderna ska vara konkreta, möjliga att genomföra och tidsbestämda. Planera in nödvändiga resurser och ange vem som är ansvarig för att genomföra åtgärderna.


4. Det sista steget är att följa upp och utvärdera undersökningen, analysen och åtgärderna. När det är klart ska de erfarenheter som arbetet har gett gå att använda i steg ett (undersökningen) i nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder.

Glöm inte att samverka

Arbetet ska ske i samverkan med arbetstagarna. Detta sker normalt genom fackliga organisationer, men om den möjligheten inte finns får du ta ställning till hur arbetstagarna ska ges möjlighet att samverka. Samverkan med arbetstagarna ska fortlöpa under hela processen.

...eller att allt ska dokumenteras

Slutligen ska arbetet dokumenteras! Det är en bra idé att dokumentera fortlöpande under processen för att lättare kunna sammanfatta arbetet i en skriftlig rapport. Dokumentationskravet gäller för organisationer som är fler än 10 anställda, och enligt diskrimineringslagen ska följande frågor besvaras:

  • Hur har arbetet gjorts? (De fyra stegen inom de fem områdena)

  • Hur har eller kommer arbetsgivaren att jobba för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier?

  • Hur har eller kommer arbetsgivaren att jobba för att främja en jämn könsfördelning?

  • Hur har samverkan gått till?

Fick du svar på din fråga?