Lönekartläggningsrapport

Här kan du läsa om vad en lönekartläggningsrapport bör innehålla

Tobias Danielsson avatar
Skrivet av Tobias Danielsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

När ni gått igenom lönekartläggningens olika steg och fullföljt analysen är det dags att sammanfatta ert arbete i rapportformat. Här nedan beskrivs vad vi anser bör finnas med i en sådan lönekartläggningsrapport.

Sammanfattning

En kort beskrivning om vad lönekartläggning är och vad syftet med densamma är samt av er specifika lönekartläggning och hur ni arbetat med den. 

Lönekartläggning enligt diskrimineringslagen

Beskriv kort vad lagen säger om lönekartläggning

Arbetsprocess och metodik

Beskriv hur arbetet gått till. Har ni tagit hjälp av konsult eller arbetat själva? Vem har varit ansvarig för arbetet?

Beskriv lönekartläggningsstegen kort d.v.s. gruppindelning, arbetsvärdering och analys, 

Samverkan

Hur har lönekartäggningen samverkats? 

IT-stöd

Beskriv i korta ordalag att ni arbetat i Sysarb och kort om metodiken i systemet

Arbetsvärdering

Beskriv hur arbetsvärderingen gått till samt hur faktorplanen varit utformad (faktorer och viktning). 

Analys, lika arbete

Presentera några nyckeltal - förslagsvis de från lönekartläggningens översikt. Beskriv kortfattat vad ni identifierat i denna analys. Ser ni några trender? Vad har ni ofta refererat till i analysen? 

Analys, likvärdigt arbete

Beskriv rubriken och vad som analyserats här. Lyft gärna in nyckeltal som hur många kvinnodominerade arbeten som finns i organisationen och hur många av dessa som varit föremål för analys (d.v.s. hur många kvinnodominerade arbeten som finns med i listan över desamma). 

Beskriv även under denna rubrik eventuella trender/tendenser samt vad ni ofta refererat till i analysen. 

Handlingsplan

Beskriv vilka aktiva åtgärder ni har identifierat och hur ni kommer att arbeta med dessa.

Aktiva åtgärder kan göras inom både Lika arbete och Likvärdigt arbete men även som ett resultat av analysen av policy och praxis. Andra exempel på aktiva åtgärder kan vara kopplade till rekryterings- och kompetensutvecklingsprocessen samt utbildning av chefer och medarbetare.

Bilagor

Bilagor tas oftast fram på förfrågan, men kan även biläggas direkt. Vi rekommenderar då att ni använder systemets sammanställningsrapport som grund och lägger de valda blad som separata bilagor. Vilka kolumner i varje bilaga som används bestämmer ni själva. 

Fick du svar på din fråga?